Een begiftiging van macht die sterker was dan wapens

 

     Ik denk terug aan de nacht der nachten dat de herders zich ophielden in het veld en de engel des Heren aan hen verscheen en zei: "Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David." (Lucas 2:10-11.) De herders gingen haastig op weg om 'Christus, de Here' eer te bewijzen.

 

     Wijzen reisden uit het oosten naar Jeruzalem en vroegen: "Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre." (Mattheüs 2:2, 10-11.)

 

     Met de geboorte van het Kind in Bethlehem kwam er een geweldige begiftiging van macht die sterker was dan wapens, een rijkdom die duurzamer was dan de munten van de keizer. Dit kind zou de Koning der koningen zijn, de beloofde Messias, Jezus Christus, de Zoon van God.

 

     Sinds die tijd is de geest van het geven met kerst in het hart van iedere christen geweest. Zouden wij er vandaag niet wel bij varen als wij ons afvroegen: "Welke gave wil God van mij ontvangen, of wil Hij mij aan anderen laten geven, in deze bijzondere tijd van het jaar?" Wij denken daarbij aan de woorden van Emerson: "Ringen en andere juwelen zijn geen geschenken, maar een verontschuldiging voor geschenken. Het ware geschenk is een deel van uzelf."

 

     Met de geboorte van het Kind in Bethlehem kwam er een begiftiging van macht die sterker was dan wapens, een rijkdom die duurzamer was dan de munten van de keizer. Dit kind zou de Koning der koningen zijn de Heer der heren, de beloofde Messias, namelijk Jezus Christus, de Zoon van God. (1)

 

     President David O. McKay heeft gezegd: "Waar geluk krijgen wij alleen door anderen gelukkig te maken - de toepassing van de lering van de Heiland dat wij ons leven moeten verliezen om het te vinden. Kortom, de geest van het kerstfeest is de Geest van Christus, die ons hart doet gloeien van broederlijke liefde en vriendschap en ons aanzet tot de verrichting van goede daden. Het is de geest van het evangelie van Jezus Christus, en gehoorzaamheid daaraan zal ons "vrede op aarde" brengen omdat het goede wil, onder de mensen betekent." (2)

 

    Een doordringende les die wij in de kersttijd leren, is de weeklacht van de Heer: "De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen." (Mattheüs 8:20.) "Geen plaats in de herberg" heeft Hem steeds achtervolgd en zijn hart bedroefd. Laten wij de grootste aller gaven indachtig zijn, zoals omschreven door de apostel Paulus: "Maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven  in Christus Jezus, onze Here." (Romeinen 6:23.) Zijn belofte blijft altijd geldig: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen." (Openbaring 3:20.) (3)

 

     Nu, achttienjaar na mijn switch naar een andere cultuur, (4) ontvang ik steeds meer het begrip en de troost waarom ik had gebeden, en zijn mijn wereldse zorgen ver weg. Op kerstavond, in het gezelschap van mijn lieveling, dank ik mijn Vader in de hemel voor de hemelse vrede die zich steeds verder in mijn gemoed verankerd. En dit getuig ik in Jezus Christus naam. Amen.   

 

(1. Uit The Complete Writings of Ralph Waldo Emerson [New York: Wm. H. Wise & Company, 1929], blz. 286.)

 

(2. Salt Lake City: Improvement Era, 1953), blz. 542-543.)

 

(3. Thomas S. Monson, Ster december 1993, blz. C8-9/S3-4.)

 

(4. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)