Heden is een Heiland geboren

 

     Misschien dat u in uw leven wel eens een bijzondere vreugde hebt gekend. U hebt ervan genoten, maar ze is van korte duur geweest, zoals alle vreugde van de wereld van korte duur is. Mensen geven zich vaak, zonder enige reserve, daaraan over. Maar dit keer zal het "Grote blijdschap, die voor het hele volk zal zijn." Dat kan alleen betrekking hebben op een belangrijke gebeurtenis voor allen, die tot hetzelfde volk horen.

 

     Deze vreugde wordt groter, omdat iedereen er deel aan kan hebben. Wat is dan die grote blijdschap, die de engel aankondigt? Zal aan de (Romeinse?) overheersing een einde komen? Zal het volk van de Heer eindelijk de plaats, door God bepaald, onder de volken innemen, die het zou moeten innemen en eenmaal ook zal gaan innemen? (Deuteronomium 32:8) Helaas, de overheersing lijkt nog niet ten einde. Het volk, zelfs Jeruzalem, is van het ene juk onder het andere gekomen en wie zal het juk verbreken, dat nu op Israël drukt?

 

     Van die dag wordt gezegd: "Al uw vijanden sperren hun mond op over u, zij fluiten en knersen met de tanden, zij zeggen: Wij hebben haar verslonden; dit is immers de dag, dien wij verwacht hebben, wij hebben [hem] gevonden, wij hebben [hem] gezien” (Klaaglied. 2:16). Allen hebben zich moeten onderwerpen aan het bevel van de keizer, aan dit ijzeren juk.

 

     Maar: "heden is een Heiland geboren, die Christus de Heer is, in de stad van David." Wat een genade! God, onze God, heeft Zich de eed herinnerd, die Hij Abraham onze vader gezworen heeft. Er is hoop, ja hoop voor ons en voor het volk, hoe miserabel onze toestand ook is. Hij zal ons bevrijden, onze ballingschap laten ophouden, ons herstellen en zegenen. Onze zonden zullen weggenomen worden want de doop komt in het leven. Een engel uit de hemel heeft ons bezocht en wij zullen de gunst van onze God genieten, want een Heiland, die Christus de Heer is, is ons geboren. Het is Jehova zelf die in deze wereld gekomen is, in het midden van Zijn volk. Ondanks de laagheid en het verval van dit volk. Zie de vorm, die Hij heeft aangenomen. "En dit zal voor u het teken zijn: u zult een kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Hij heeft op aarde de laagste plaats ingenomen en die van de grootste zwakheid.

 

     Maar de boodschap is eenvoudig, helder en onloochenbaar. Hemelse koren vieren dit buitengewone feit. "Heerlijkheid zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen van zijn welbehagen." De engelen buigen zich ervoor neer en aanbidden en bezingen het onpeilbare geheim van de goddelijke liefde. Het belang dat God stelt in de  mensen die Hij liefheeft, hoewel ze zich van Hem afgekeerd hebben en Hem beledigd hebben, wekt geen afgunst bij de engelen, maar vervuld ze met bewondering en vreugde. Het welbehagen van God is in de mensen. Zijn “vermakingen zijn met de mensenkinderen.” (Spreuken. 8:31).

 

     De Mens van het eeuwig welbehagen van God is daar. De genade is verschenen en op wat voor een wondervolle wijze. Jehova heeft de gedaante aangenomen van een kindje in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. De laagste plaats heeft Hij ingenomen. Wie zou dat gedacht hebben? Maar zo handelt God altijd. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.