Het geluk van Simeon

 

     Een eerbiedwaardige grijsaard. “Simeon, deze man was rechtvaardig en godvrezend en verwachtte de vertroosting van Israel, en de Heilige Geest was op hem. En hij had een Goddelijke aanwijzing ontvangen door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus van de Heer had gezien.” (Luk. 2:26) Hij houdt het Kindje in zijn armen, het Kindje Jezus. Zijn gezicht straalt en de vreugde die zijn hart vervult, spreekt zich uit in lof aan God, omdat hij zich bewust is, dat hij God zelf voor zich heeft. Ja, de verborgenheid van de godsvrucht is groot. Luister naar wat hij zegt:

 

     “Nu laat U, Heer, uw slaaf in vrede heengaan naar uw woord, want mijn ogen hebben uw behoudenis gezien”. De koning van verschrikking jaagt hem geen angst meer aan. De verlossing van Israël, die hij verwachtte, is nog niet bewerkt, het zoenoffer is nog niet volbracht, maar de Heiland is daar, Hij die redt. Wat een prachtig en plechtig ogenblik. Wat een vreugde.

 

     U hebt misschien nog nooit een christen gezien in zijn laatste ogenblikken wanneer zijn doodsuur nadert, zoals men dat noemt. Vol vrede en vreugde, omdat Jezus zijn Heiland is en hij van Hem geniet. Hij heeft vertrouwen in het liefdevolle woord zoals Jezus dat sprak tegen de rover op het kruis. “Heden zult u met Mij in het paradijs zijn.” Ook voor deze christen is het woord waar. Hij heeft de Heer Jezus op aarde gekend, als Zijn Heiland, zijn vrede, zijn blijdschap. In het paradijs zal hij dichter bij Hem zijn. Zou hij niet blij zijn? Hij, die “het Kindje was, in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe”, is dezelfde, die onze zonden op zich nam in Getsemane en de marteldood stierf aan het kruis. Als anderen, die vreugde niet hebben, komt dat, omdat Jezus zelf hun hart niet vervult in dat ernstige uur.

 

     Mag ik u vragen: “Hoe ziet u de dood, als u hem in de ogen zult zien?” Denk daarover na en laat uw geweten antwoorden. Misschien verbeeldt u zich dat alles afgelopen zal zijn. Nee, zegt de Schrift: “het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel.” (Hebr. 9:27) Misschien omdat u gehoord hebt uit de Schrift, dat God bij de schepping in de neusgaten van de mens de levensadem heeft ingeblazen zodat de mens een levende ziel werd. (Gen 2:7) Meent u, dat alles aan het einde goed zal gaan, als u eerlijk, beminnelijk, matig, gedienstig zelfs godsdienstig bent geweest? Wat zegt de Schrift? “Allen hebben gezondigd.” (Rom. 3:23) “Het loon van de zonde is de dood.” (Rom. 6:23, Hebr. 9:22.) Trek zelf de conclusie. U hebt Christus nodig, om gered te worden, om met God in gerechtigheid verzoend te worden, om in vrede heen te gaan, om gelukkig te worden.

 

     Het geluk van Simeon bestond niet alleen in wat hemzelf betrof. Een gelukkige ziel is niet egoïstisch, want het hart van God is niet egoïstisch. Het denkt aan anderen, die in Jezus vrede en vreugde zullen vinden. “mijn ogen hebben uw behoudenis gezien, die U bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: een licht tot openbaring voor de naties en tot heerlijkheid voor uw volk Israël.” Deze gelukkige man verheugt zich over de uitgestrektheid van de verlossing van Jezus omdat hij zó dicht bij God leeft, dat hij van Zijn tegenwoordigheid en van Zijn gedachten geniet. De natiën zullen tot Zijn licht gebracht worden, om te genieten van Zijn genade. Israël, het geliefde volk, zal in Hem plaats van zegen, van blijdschap en eer hebben.  En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.