Het geschenk van God

 

     Wij weten dat de hemelvaart vanaf de Olijfberg even werkelijk was als de geboorte in Bethlehem. Bovendien weten wij dat Christus met overweldigende macht en majesteit zal wederkomen, in tegenstelling tot zijn eerste komst als kind in een kribbe. Bij het overwegen van onze plannen om anderen nu en bij allerlei andere gelegenheden met geschenken te vereren, dienen wij te bedenken dat onze hemelse Vader ons de grootste van alle gaven geschonken heeft. "En indien u mijn geboden onderhoudt en volhardt tot het einde, zult u het eeuwige leven hebben, welke gave de grootste van alle gaven Gods is." (Leer en Verbonden 14:7.) Moge God ons zegenen met een toenemende waardering voor dit geweldige geschenk, en moge ieder van ons getuigen van waardering daarvoor in volle overgave aan zijn bedoelingen.

 

     "Volg Mij," heeft de Heiland gezegd. Nu beseffen wij dat het niet onmogelijk is Hem letterlijk te volgen. De kilometers die Hij op aarde heeft afgelegd kunnen wij allemaal nagaan, want Hij heeft ze stap voor stap in korte voetreizen afgelegd. Men kan ook nu nog van Jeruzalem naar Nazareth lopen, en vandaar naar de zee van Galilea.

 

     Men kan Jozef met Maria en Jezus volgen op hun vlucht naar Egypte. Men kan te voet naar de berg der verheerlijking gaan, en van Jeruzalem naar Bethlehem vice versa, naar de Dode Zee, naar Bethanië en naar de rivier de Jordaan. Dit alles kan men doen, maar het is niet de navolging die Hij van ons verwachtte. Hij bedoelde dat wij zijn lessen en zijn voorbeeld moesten volgen. Iedereen die gezond van lijf en leden is kan die kilometers te voet afleggen, die heuvels beklimmen en die rivieren en stromen doorwaden. Iets heel anders is het echter te zijn "zoals Ik ben" (zie 3 Nephi. 27:27), zoals Hij tot de Nephieten heeft gezegd.

 

     God zegene u in deze blijde, vreugdevolle kersttijd, en vrede zij met u, de vrede van Hem, die gezegd heeft: "Zie, Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God. Ik heb de hemelen geschapen en de aarde en alle dingen die daarin zijn. Ik was vanaf het begin bij de Vader. Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij; en in Mij heeft de Vader zijn naam verheerlijkt. Ik kwam tot de mijnen, en de mijnen hebben Mij niet aangenomen. En de Schriften aangaande mijn komst zijn vervuld. Ik ben het licht en het leven der wereld. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Daarom, wie zich bekeert en als een klein kind tot Mij komt, die zal Ik aannemen, want uit zodanigen bestaat het koninkrijk Gods. Zie, voor zodanigen heb Ik mijn leven afgelegd, en het wederom opgenomen; daarom, bekeert u, en komt tot Mij, gij einden der aarde, en laat u redden." (3 Nephi 9:15-16, 18, 22.) Ik weet dat God leeft, dat Jezus de Christus is, en dat het evangelie de goddelijke waarheid van alle eeuwen bevat.

 

     Laten we dus Kerstmis zinvol maken. Kerstmis draait niet om decoraties en verlichting, tenzij we het zelf zo ver hebben laten komen. Kerstmis is synoniem met geven zonder er bijgedachten bij te krijgen. Het is geluk omdat we vreugde zien in mensen. Het is onszelf vergeten en tijd vinden voor anderen. Het is het zinloze weglaten en nadruk leggen op goede waarden. Het is vrede omdat we vrede hebben gevonden in de leringen van de Heiland. Het is de tijd waarin we het diepst beseffen dat hoe meer liefde wordt gegeven, hoe meer liefde er is voor anderen. En dit is mijn getuigenis in de naam van Jezus Christus. Amen.