Kerstmis is een vervulde profetie

 

     Aan de vooravond van zijn geboorte kwam de stem van de Heer tot Nephi: "Hef uw hoofd op en wees goedsmoeds; want zie, de tijd is gekomen, en deze nacht wordt het teken gegeven, en morgen kom Ik in de wereld om de wereld te tonen dat Ik alles zal vervullen wat Ik bij monde van mijn heilige profeten heb laten spreken." (3 Nephi 1:13.)

 

     Wat hebben de profeten vanouds gesproken? Meer dan zevenhonderd jaar voor de geboorte van Christus heeft Jesaja geprofeteerd: "Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zal hem de naam Immanuel geven." (Jesaja 7:14.)

 

     In Amerika heeft koning Benjamin gezegd: "Want zie, de tijd komt en is niet veraf, dat de almachtige Heer die regeert, die van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid was en is, met macht uit de hemel zal neerdalen onder de mensenkinderen en in een tabernakel van leem zal wonen en onder de mensen zal uitgaan en machtige wonderen verrichten — zoals de zieken genezen, de doden opwekken, de lammen doen lopen, de blinden hun gezicht geven en de doven doen horen en allerlei kwalen genezen." " En Hij zal duivels uitwerpen, ofwel de boze geesten die in het hart der mensenkinderen wonen. En zie, Hij zal verzoekingen ondergaan, en lichamelijke pijn, honger, dorst en vermoeidheid, ja, meer dan de mens verdragen kan zonder eraan te sterven; want zie, er komt bloed uit iedere porie, zo groot zal zijn smart zijn wegens de goddeloosheid en gruwelen van zijn volk." (Mosiah 3:5, 7-8.)

     Toen kwam die grootste aller nachten toen de herders in het veld waren en de engelen van de Heer aan hen verschenen. Zij verkondigden: "Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David." (Lucas 2:10-11.)  De herders haastten zich naar de kribbe om Christus, de Heer, eer te betonen.

 

     Later reisden er wijze mannen uit het Oosten naar Jeruzalem, en zeiden: "Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en mirre." (Mattheüs 2:2, 10-11.)

 

     Sinds die tijd is de geest van het geven elke christen in gedachten geweest tijdens de kersttijd. Onze hemelse Vader heeft ons zijn zoon, Jezus Christus, gegeven. Die dierbare Zoon heeft ons zijn leven, de verzoening en de overwinning op het graf gegeven. Wat geven u en ik dit jaar voor Kerstmis? Laten wij onze Heer en Heiland een geschenk van dankbaarheid geven door zijn leringen na te leven en te volgen in zijn voetspoor. Er is van Hem gezegd: "Hij is rondgegaan, weldoende". (Handelingen 10:38.) Doen wij dat ook, dan zullen we de kerstgeest hebben.

 

     De kersttijd brengt ons allen een zekere mate van geluk, afhankelijk van de mate waarin we ons in gedachten, gevoel en gedrag laten doordringen van de geest van het kerstfeest. Laten wij de Heer in deze tijd een geschenk van dankbaarheid geven door zijn leringen na te leven en te volgen in zijn voetspoor. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.