Mag ik uw aandacht

Geachte heer/mevrouw,

 

Mag ik uw aandacht vragen voor het volgende. Zowel in de media als ook via kerkgenootschappen en religies wordt er gesproken dat wij in de laatste dagen verkeren.

 

Wat het enorme aantal verschillende kerken, denominaties en afsplitsingen betreft die voor hun geloof de Bijbel als uitgangspunt nemen - die ook vele waarheden aan het volk aanbieden - kan men zondemeer van de zekerheid uitgaan dat het bewijs is geleverd dat de Bijbel onder discussie staat en dat de komst van een ander boek (zeer) noodzakelijk is. Dat boek is in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ naast de Bijbel ‘Het Boek van Mormon’ wat ook een testament is aangaande Jezus Christus.

 

Na de dood van Jezus Christus (zo`n 2000 jaar geleden) werden de apostelen en de leden van de kerk door goddeloze mensen vervolgd. Velen vonden de dood en met de dood van de apostelen verdwenen ook de sleutels en het presiderende gezag van het priesterschap van de aarde.

 

Zonder het priesterschapsgezag begonnen de mensen de Schriften en de verordeningen van het evangelie van Jezus Christus op hun eigen manier uit te leggen waardoor veel kennis omtrent de ware aard van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest verloren ging, of onbedoeld werden verdraaid of vergeten. Het gezag van het priesterschap dat aan de apostelen van Christus was verleend, was niet meer op de aarde. Deze afval leidde uiteindelijk tot de opkomst van heel veel kerken.

 

Toen de omstandigheden juist waren heeft onze hemelse Vader opnieuw liefdevol zijn hand naar zijn kinderen uitgestrekt. Hij riep, een ongeletterde boerenjongen van 17 jaar, Joseph Smith genaamd, tot profeet. Hij was het middel door wie God de volheid van het evangelie van Jezus Christus op aarde heeft hersteld.

 

Het gezin waaruit hij kwam was bijzonder godsdienstig, het was voortdurend op zoek naar de waarheid. Dat was niet eenvoudig, want veel predikanten en religies beweerden de ware godsdienst te hebben, maar spraken elkaar tegen, wat heden ten dagen nog steeds het geval is.

 

Onze hemelse Vader is een God van wonderen. Zo was de opstanding van Jezus na zijn dood een wonder. In onze tijd van wetenschappelijke vooruitgang kost het velen moeite om alle wonderen uit de Bijbel te geloven maar wanneer we alle wonderen, alle engelverschijningen en alle profetieën uit de Bijbel zouden schrappen, dan bleef er helemaal niets meer over. Het evangelie is een evangelie van wonderen. Daarom was het ook nodig dat bij de herstelling van de volheid van het evangelie dit door middel van wonderen, engelverschijningen en openbaringen moest geschieden.

 

Deze wonderen zijn met de verschijning van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan de profeet Joseph Smith in gang gezet en er werden andere hemelse boodschappers naar Joseph Smith en zijn metgezel Oliver Cowdery gestuurd. Johannes de Doper verscheen en verleende aan Joseph Smith en Oliver Cowdery het Aäronisch priesterschap, met onder andere de bevoegdheid om de verordening van de doop te verrichten. Petrus, Jacobus en Johannes (drie van de oorspronkelijke apostelen van Christus) verschenen en verleenden Joseph Smith en Oliver Cowdery het Melchizedeks-priesterschap, dat hetzelfde gezag is wat de oorspronkelijke apostelen van Christus hadden gekregen. Deze priesterschappen zijn toen aan heel veel leden van de kerk doorgegeven en op deze wijze heb ook ik zowel het Aäronisch als het Melchizedeks-priesterschap mogen ontvangen wat het enige en juiste priesterschap op aarde is. Joseph Smith kreeg de opdracht om met het Melchizedeks-priesterschap de Kerk van Jezus Christus op aarde te herstellen. Jezus droeg hem op twaalf apostelen te roepen. Ook nu wordt de kerk door een profeet geleid. Zijn naam is Russel M. Nelson.

 

De tijd waarin we nu leven wordt door de profeten uit de Bijbel de laatste dagen genoemd, ofwel de bedeling van de volheid der tijden. Het is de tijd die aan de wederkomst van Christus vooraf gaat. In ‘Het Boek van Mormon’ wordt in Moroni hoofdstuk 8 en 9 verteld waarom dit boek in de laatste dagen tevoorschijn zal komen en tevens profeteert Moroni over de toestanden die er in die tijd op aarde zullen heersen.

 

Volgens de profetie van Moroni zal ‘Het Boek van Mormon’ te voorschijn komen in een tijd waarin

  1. De mensen zullen zeggen dat wonderen hebben opgehouden te bestaan (Mormon 8:26).
  2. De macht Gods zal worden verloochend (vers 28).
  3. Kerken zullen worden ontheiligd en zich in de hoogmoed van hun hart verheffen (vers 28).
  4. Er zal, worden gehoord van oorlogen, geruchten van oorlogen en aardbevingen.(vers 30).
  5. Er grote ontheiligingen op de aarde zullen zijn; er zullen moorden, roof, leugen, bedrog, hoererij en allerlei gruwelen worden gepleegd (vers 31).
  6. De mensen zullen zeggen dat er geen zonden bestaan: Doet dit, of doet dat, en het komt er niet op aan (vers 31).
  7. Er zullen kerken worden opgericht, die zullen zeggen: Komt tot mij, en voor uw geld zullen u uw zonden worden vergeven (vers 32).
  8. Dat de mensen ‘meer van hun geld en hun bezittingen zullen houden’ dan van de arme en behoeftige, en van de zieke en lijdende (vers 37).
  9. De mensen zich zullen schamen de naam van Christus op zich te nemen (vers 38).
  10. De mensen geheime gruwelen zullen opbouwen om winst te verkrijgen (vers 40).

 

Ik verwacht niet dat u dit zomaar gaat geloven. Het is maar de vraag of u het kán geloven. Ik ga er van uit dat de meeste mensen zich tegen de waarheid verzetten en het merendeel van hen tot de dood toe. Toch is medio 1830 de tijd aangebroken dat meer mensen gáán geloven wat God aan het doen is, en wat Hij op aarde laat gebeuren. Inmiddels is Zijn Kerk uitgegroeid tot een wereldkerk en zijn er nu ruim 15 miljoen leden.

 

Als alles blijft gebeuren zoals het beschreven is, dan hebben u en uw nabestaanden veel te vrezen, omdat God bekend heeft gemaakt dat we nu aan het begin gekomen zijn van de meest catastrofale tijd in de gehele menselijke geschiedenis.

 

Uw hoop om dit alles te overleven, zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van uw reactie op de waarheid, want God openbaart in onze tijd wie Hij wel en wie Hij niet is. Wat gaat u doen als de toestand in de wereld verslechterd en catastrofale gebeurtenissen in de wereld elkaar steeds sneller opvolgen, in intensiteit toenemen en steeds dichterbij gaan komen? De dag komt dat u zult schreeuwen om antwoorden! U kunt deze antwoorden nu al ontvangen.

 

Ik nodig u uit om de leringen, waarheden, profetieën en openbaringen van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ te bestuderen. ‘Het Boek van Mormon’ wordt gratis en vrijblijvend door de Elders bij u thuis bezorgd. Op. www.kerkvanjezuschristus.org/nl, kunt u het boek bestellen. Ik raad u aan dit boek te lezen en in een oprecht gebed uw Hemelse Vader te vragen of ‘Het Boek van Mormon’ waar is. U kunt ook kijken en lezen over geluk en harmonie, gezond leven, genealogie en gezinnen. Dit en mijn getuigenis dat ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ de enige ware kerk op aarde is laat ik bij u achter in de naam van Jezus Christus. Amen.

 

Mocht u op de hoogte zijn van mensen die zoekende zijn zou u dan deze website aan hen willen doorgeven.