Evenals Mozes uw zwakheden inzien

 

     Tijdens de veertig dagen tijd leven christenen over de hele wereld toe naar Pasen. Het is een tijd van bezinning en inkeer, waarin we stilstaan bij het lijden in de wereld. Voor veel mensen is het ook een tijd waarin ze vasten en op een sobere manier leven.

 

     De veertigdagentijd loopt uit op het hoogtepunt van Pasen, het feest van bevrijding, de dag waarop Jezus opstond uit de dood. Je zou deze periode kunnen vergelijken met een moeizame reis die uiteindelijk leidt naar een prachtige bestemming.

 

     De weg naar Pasen weerspiegelt in het klein een reis die we als gelovigen gedurende ons hele leven afleggen, en die zelfs uitstijgt boven onze individuele levens. Als gelovigen zijn we samen onderweg naar het moment waarop Gods koninkrijk ten volle werkelijkheid wordt. Het is geen gemakkelijke reis, maar we volgen Jezus. Dankzij zijn bevrijdende dood en opstanding ligt de weg naar Gods koninkrijk voor ons open.

 

     Pasen als feest van bevrijding zet ons ook stil bij de Joodse oorsprong van dit feest. In het Jodendom wordt tijdens Pesach Gods bevrijding van zijn volk uit Egypte herdacht. Nadat de Israëlieten door God bevrijd waren, moesten ze eerst jarenlang door de woestijn zwerven. Het was een zware reis, de mensen leden honger en dorst, en gevaar lag voortdurend op de loer. Het volk moest in deze periode leren om hun vertrouwen te stellen in God. Om te leven afhankelijk van Hem, en erop te vertrouwen dat Hij iedere dag voor hen zou zorgen. Pas na veertig jaar mochten ze eindelijk het land binnengaan dat God hun beloofd had.

 

     In het Nieuwe Testament wordt vaak een verband gelegd tussen deze reis van de Israëlieten - vanaf de onderdrukking in Egypte tot aan de intocht in het beloofde land - en het geloof en het leven van christenen. De Israëlieten werden in Egypte gered van de dood dankzij het bloed van een lam dat ze aan hun deurposten moesten strijken. En ze werden door God gered uit de slavernij.

 

     Als christenen zijn we gered door het bloed van Jezus: dankzij zijn sterven en opstanding zijn we bevrijd uit de heerschappij van het kwaad, de zonde en de dood. Zoals Mozes het volk de opdracht gaf Gods bevrijding ieder jaar het paasfeest te herdenken, zo moedigt Jezus zijn leerlingen aan om telken opnieuw een avondmaaltijd te vieren ter gedachtenis van Hem. 

 

     De belangstelling van de Heer voor zijn uitverkoren volk kan gezien worden in het roepen van Mozes. Zo groot was Mozes dat vanaf die tijd de Heer en zijn volk hem altijd als voorbeeld van een profeet hebben gebruikt. Zelfs Jezus werd een profeet gelijk Mozes genoemd. (1) Met recht kan gezegd worden dat Mozes een zinnebeeld of levend symbool van Jezus Christus was. (2)

 

     Mozes was een man die, evenals u, zowel zwakheden als goed eigenschappen bezat. De sleutel tot Mozes karakter was zijn zachtmoedigheid, zijn vermogen om zich door de Heer en zijn Geest te laten vormen. Nu was Mozes een zeer bescheiden man, niemand op de wereld was zo bescheiden als hij. (3) Misschien zal het u aanmoedigen uw eigen leven te analyseren opdat u evenals Mozes uw zwakheden in zult zien, deze zult overwinnen en de opdracht die de Heer voor u heeft in dit leven op u zult nemen. (4) En dit doe ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe testament, Handelingen 3:22; 7:37, Oude Testament, Deuteronomium 18:15, 18-19; Boek van Mormon, 1 Nephi 22:20-31; 3 Nephi 20:23-24.)

 

(2. Zie Parel van Grote waarde, Mozes 1:6.)

 

(3. Zie Oude Testament, Numeri 12:3.) 

 

(4. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)