Anderen over het herstelde evangelie vertellen

 

     Het goede nieuws heeft u gehoord van onze goede vriend en medewerker Epafras. Hij dient u als een trouwe dienaar van Christus. Hij heeft ons verteld hoeveel u door de Heilige Geest van elkaar houden. Sinds we dat weten, blijven we dan ook aldoor voor u bidden. We vragen God dat Hij veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor zult u duidelijk kunnen weten wat zijn wil is. Dan kunt u Hem blij maken met alles wat u doet. Dan zult u goede resultaten hebben van alle goede dingen die u doet.

 

     En ook zult u God steeds beter leren kennen. En u zult vol worden van zijn hemelse kracht. Door die kracht zult u kunnen volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen. Ook zult u de Vader danken, die u geschikt heeft gemaakt om zijn erfenis te krijgen. Die erfenis ligt klaar voor iedereen die bij zijn Koninkrijk van het licht hoort. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En Hij heeft ons overgeplaatst in het Koninkrijk van zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. Hij heeft ons gered door de dood van zijn Zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen vergeven. (1)

 

     Als je om je heen kijkt, kan de moed je soms zomaar in de schoenen zinken. Er is in de wereld veel verdriet, veel pijn en veel duisternis. Maar hoe overweldigend die dingen ook kunnen zijn, al die duisternis en al dat kwaad hebben geen macht over ons; God tilt ons erbovenuit. Door zijn genade mogen we nu al een nieuw leven leiden, dicht bij Jezus. Die wetenschap geeft kracht om alle moeilijkheden die we nu nog tegenkomen geduldig het hoofd te bieden.

 

     Meer nog, we mogen te midden van dat alles vrucht dragen! De tekst van gisteren somt het zo mooi op: "liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (2) Dat is de blijvende vrucht, de vrucht van Gods koninkrijk.

 

      Paulus schrijft over de uitmuntendheid van Jezus Christus en waarschuwt voor valse leerstellingen. Hij moedigt de heiligen in Colossenzen aan om zich op hemelse zaken te richten en de eigenschappen van Christus te ontwikkelen. Paulus geeft ze instructies om genadig en verstandig in hun omgang met anderen te zijn.

 

     "Zorgelijker nog dan de geprofeteerde aardbevingen en oorlogen zijn de geestelijke wervelwinden die je van je geestelijke fundament kunnen losrukken en je geest op plekken laten belanden die je nooit voor mogelijk hebt gehouden. Soms merk je amper dat je verplaatst bent." (3) 

 

     Paulus schrijft aan de heiligen in Thessaloniki als hij hoort dat zij ondanks vervolging toch trouw aan het evangelie zijn gebleven. Hij prijst hen voor hun getrouwheid en bereidheid om het evangelie te verkondigen. 

 

     De heiligen in Thessaloniki waren enkele van de eerste bekeerlingen in Europa. Paulus, Silas en Timotheüs hadden daar al tijdens de tweede zendingsreis van Paulus gepredikt, maar waren door enkele van de Joodse leiders uit de stad verdreven. (4) De heiligen in Thessaloniki werden ook na het vertrek van Paulus en zijn collega's vervolgd. Paulus schreef later zijn brief aan de heiligen om ze aan te moedigen toen ze vervolgd werden.

 

     Als we het evangelie van Jezus Christus door het woord en de macht van God verkondigen, kunnen andere mensen ook volgelingen van de Heer en zijn dienstknechten worden. (5) En dit is mijn getuigenis in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Kolossenzen 1:7-14.)

 

(2. Zie Nieuwe Testament, Galaten 5:22-23.)

 

 (3. Ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen, "Geestelijke wervelwinden", Liahona, mei 2014, blz. 18.)

 

(4. Zie Nieuwe Testament, Handelingen 17:5-15.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)