Met de bevestiging dat ik het dan nooit fout zal doen

 

     Ik heb u liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: u blijft in mijn liefde als u zich aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen u om u mijn vreugde te geven, dan zult uw vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat u elkaar liefhebt zoals Ik u heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan u leven te geven voor uw vrienden. 

     U bent mijn vriend wanneer u doet wat Ik zeg. Ik noem u geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik u, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan u bekendgemaakt heb. U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik u, en Ik heb u opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader u alles geven wat u Hem in mijn naam vraagt. Dit draag Ik u op: heb elkaar lief. (1)

 

     Volgens Johannes viert Jezus niet op de eerste avond  het Paasfeest met zijn leerlingen, zoals we in de andere evangeliën lezen, maar ze houden wel een bijzondere maaltijd in de uren voordat Hij verraden en opgepakt wordt. Met daden (denk aan de voetwassing) en woorden drukt Hij hen nog een laatste keer op het hart wat het betekent om Hem te volgen.

 

     Uit alles wat Jezus zegt en doet spreekt intimiteit en innige verbondenheid. Allereerst tussen Hem en de Vader, maar ook tussen Hem en de leerlingen, en daardoor dan weer tussen de leerlingen en God. Geen geheimen, geen bevelen die je maar moet opvolgen zonder ze te begrijpen, nee: gehoorzaamheid uit liefde ook al vraagt die liefde grote offers.

 

     Na het laatste avondmaal op de laatste avond van zijn sterfelijke bediening onderwijst de Heiland zijn apostelen dat Hij de ware Wijnstok is en dat zijn discipelen de ranken zijn. Hij draagt zijn discipelen op om elkaar lief te hebben en waarschuwt hen dat ze vanwege hun omgang met Hem vervolgd zullen worden. Door middel van de genade van de Heer kunnen mensen door geloof in de verzoening van Jezus Christus, en door bekering van hun zonden, de kracht en de hulp ontvangen om de goede werken te verrichten die zij anders, op eigen kracht, niet hadden kunnen verrichten.

 

     Deze genade is een instaat stellende kracht die het voor mannen en vrouwen mogelijk maakt om het eeuwige leven en de verhoging te beërven, nadat zij er zelf eerst hun uiterste best voor hebben gedaan.

 

     Sinds ik in de Heiland verblijf verloopt mijn leven in een sfeer die boven elke andere sfeer verheven is. Hiermee heeft Jezus Christus mij het opperste voorbeeld van liefde gegeven toen Hij verklaarde: "Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden." (2) Later verzoende Hij al onze zonden en legde uiteindelijk zijn leven voor ons allemaal neer.

 

    Daarentegen, kan ik mijn leven geven voor mijn dierbaren, niet door voor ze te sterven, maar door voor ze te leven - door tijd voor ze vrij te maken, door er altijd voor ze te zijn, door ze te dienen, hoffelijk te zijn, toegenegen, en door ware liefde te geven aan mijn dierbaren en aan alle mensen, naar voorbeeld van de Heiland.

 

   Ik ben meer geneigd om de leerstellingen en beginselen die ik in de Schriften vind toe te passen als ik de waarheid en het belang ervan voel door de Geest en het onmiskenbare gevoel krijg dat ik die op zelf moeten toepassen, met de bevestiging dat ik het dan nooit fout zal doen. (3)  En dit getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Johannes 15:9-17.)

 

(2. Zie Nieuwe Testament, Johannes 15:13.) 

 

(3. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)