De gehele mensheid is gekocht en betaald

 

     Toen zei Mozes tegen het volk: "Voortaan moeten jullie deze dag vieren. Want op deze dag zijn jullie bevrijd uit de slavernij in Egypte. Want de Heer heeft jullie op een machtige manier uit Egypte gered. Daarom mogen jullie op deze dag niets eten waar gist in zit. Vandaag vertrekken jullie, in de maand Abib. De Heer gaat jullie nu brengen naar het land dat aan jullie voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob is beloofd. Nu wonen daar nog de Kanaänieten, Hetieten, Amorieten, Hevieten en Jebusieten. Het is een prachtig en vruchtbaar land. Als Hij jullie daar heeft gebracht, moeten jullie altijd deze feestdag in deze maand vieren. Zeven dagen lang moeten jullie brood zonder gist eten en er mag in geen enkel huis gist aanwezig zijn. Op de zevende dag vieren jullie een feest voor de Heer. 

 

     Op die dag moeten jullie aan je oudste zoon uitleggen: 'Zo vieren we wat de Heer voor ons heeft gedaan toen we uit Egypte vertrokken.' Jullie mogen nooit vergeten wat de Heer heeft gedaan. Het moet in je hart gebrand staan. Het moet zijn als een teken op je hand of op je voorhoofd. Iets wat jullie nooit zullen vergeten. Dan zullen jullie altijd blijven doen wat de Heer wil. Want de Heer heeft jullie op een machtige manier uit Egypte bevrijd. (1)

 

     De Israëlieten krijgen de opdracht om de bevrijding uit Egypte te blijven herdenken door ieder jaar het paasfeest te vieren. Tijdens dit feest moeten zij hun lam offeren, net zoals de Israëlieten voor hun vertrek uit Egypte een lam slachtten en het bloed daarvan aan hun deurposten streken. (2) ] Het ongegiste brood herinnert aan de haast waarmee het volk uit Egypte vertrok.

 

      Maar het heeft nog een andere betekenis: gist staat symbool voor bederf. Door gist wordt brood sneller oud en bederft het eerder. De Israëlieten moesten als een geheel nieuw volk uit Egypte wegtrekken en daarom moest alles wat tot bederf kan leiden - zowel in letterlijke als in figuurlijke zin - worden vermeden. In het Nieuwe Testament vind je deze gedachte terug in 1 Korintiërs 5:6-8: net zoals een klein beetje gist het hele deeg kan laten rijzen, zo kan het zondige gedrag van één persoon invloed hebben op de hele gemeente. 

 

     De eerstgeborenen van de Egyptenaren, voor wie geen lam als een teken van verzoening werd geofferd, werden gedood. Het was slechts door de verzoening dat de Israëlieten werden gespaard en onder die omstandigheden zouden zij met de Egyptenaren omgekomen zijn, zonder de toekomstige verzoening van Jezus Christus, waarvan het lam een symbool was.

 

      Daardoor maakte de Heer aanspraak op hen die Hij redde, als tot Hem behorend en eiste Hij van hen dat zij Hem dienden; (3) maar later accepteerde Hij de stam van Levi ook als de eerstgeborenen van Israël; en daar er meer eerstgeborenen waren dan Levieten, moest het verschil losgekocht worden met geld, dat aan Aäron gegeven werd, als de grote Hogepriester en vertegenwoordiger van het Aäronische priesterschap, die zelf ook een Leviet was. (4)

 

     Van verder belang is nog het feit dat Christus de Eerstgeborene van alle geestelijke kinderen van onze Hemelse Vader is. (5) Hij kwam als de Verlosser en betaalde de prijs voor allen en is daarom gerechtigd te verlangen dat zij Hem dienen. Zoals Paulus zei, de gehele mensheid is "gekocht en betaald". (6) En dit getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen. 

 

(1. Zie Oude Testament, Exodus 13:3-10.)

 

(2. Zie Oude Testament, Exodus 12:3-10.)

 

(3. Zie Oude Testament, Numeri 8:16-18.)

 

(4. Zie Oude Testament, Numeri 3:50-51.)

 

(5. Zie Leer en Verbonden 93:21.)

 

(6. Zie Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 6:20.)

 

(Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)