Het afgesproken teken de langgerekte toon van de hoorn

 

     Op de ochtend van de derde dag donderde en bliksemde het op de berg. Er hing een grote, zware wolk rond de top en er was het geluid van een ramshoorn te horen. De mensen in het tentenkamp beefden van angst. Mozes bracht de mensen uit het tentenkamp naar God en ze gingen onderaan de berg staan. Rond de berg Sinaï hing een grote rookwolk. Want de Heer was in een vuur op de berg neergedaald.

 

     De rook van dat vuur steeg op als de rook van een rokende oven. De hele berg beefde. Het geluid van de ramshoorn werd steeds luider. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Zo daalde de Heer neer op de top van de berg Sinaï. Hij zei tegen Mozes dat hij naar de top moest klimmen. Daar zei Hij tegen Mozes: "Ga naar beneden en waarschuw het volk. Ze moeten niet proberen dichterbij te komen om Mij te zien. Want dan zouden er heel veel mensen sterven. (1)

 

     Precies drie maanden na hun vertrek uit Egypte komen de Israëlieten aan bij de berg Sinaï. Zoals een adelaar zijn jongen beschermend op zijn vleugels draagt en naar zijn nest in de bergen brengt, zo heeft God zijn volk naar deze berg gebracht. (2) Bij de Sinaï sluit God een verbond met de Israëlieten. Hij belooft dat zij voor Hem een heel bijzonder volk zullen zijn, zijn kostbare bezit. En zij moeten beloven zich aan zijn geboden te houden.

 

     Om het volk ervan te overtuigen dat Hijzelf dit verbond met hen sluit, zal God zich op de berg Sinaï aan hen openbaren. Een indrukwekkend schouwspel van onweer, bliksem, donkere wolken en hoorngeschal kondigt zijn komst aan. Het volk moet afstand bewaren omdat God zó heilig is dat de mens in zijn onvolkomenheid Gods nabijheid niet kan verdragen. Toch is dit moment op de Sinaï misschien wel het ogenblik waarop Hij het dichtste tot zijn volk nadert. Dat dit juist plaatsvindt tijdens de zware periode van hun tocht door de woestijn is veelzeggend en troostend.

 

     Als zij alle voorrechten die hun werden aangeboden hadden aanvaard en de aanwijzingen hadden opgevolgd die ze in staat gesteld zouden hebben om de vervulling van al Gods beloften te ontvangen, zouden zij de grootste van alle openbaringen hebben kunnen ontvangen: God stelde voor om neder te dalen binnen het gezicht van het hele volk en ze te laten horen wat Hij tot Mozes zou zeggen opdat zij voor zichzelf zijn wil en zijn wet zouden kennen en in Mozes toekomstige openbaringen van God zouden geloven en God voor altijd zouden dienen. (3) Let op de noodzaak van reinheid en de geestelijke toewijding als voorbereiding op deze grootse geestelijke ervaring.

 

     Bij het afgesproken teken, de langgerekte toon van de hoorn, beefde het volk vol verwachting en vrees, maar blijkbaar waren ze nog niet helemaal gereed voor de verschijning van de Heer op de berg waar Mozes was, want de Heer stuurde hem naar beneden om ze te waarschuwen de berg niet te beklimmen.

 

     In het volgende hoofdstuk, 20:18-19 en in de Leer en Verbonden 84:21-25 worden redenen gegeven waarom dit zo was. Maar zelfs al was hun hart nog niet ten volle gereed om de tegenwoordigheid van God te verdragen, zij hoorde de stem en de woorden van God toen de tien geboden werden gegeven, zoals wij zullen zien als wij Mozes overzicht van deze grote gebeurtenissen bestuderen in zijn afscheidsrede, in Deuteronomium 4:10, 12, 33, 36; 5: 22-26. (2) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

 

(1. Zie Oude Testament, Exodus 19:16-21.)

 

(2. Zie Oude Testament, Exodus 19:4.) 

 

(3. Zie Oude Testament, Deuteronomium 4:10.)

 

(4. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)