Een toekomstperspectief die zijn weerga niet kent

 

    Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.

 

     Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want Ik ben heilig.' En als u Hem Vader noemt die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens uw leven als vreemdeling. 

 

     U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de vestiging van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen omwille van u. 

 

     Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd standhoudt. (1)

 

     Voortdurend paraat zijn, dat lijkt een erg ongezond advies in een tijd waarin stress en zelfs overspannenheid om zich heen grijpen. Maar de waakzaamheid in deze tekst gaat over iets anders: het is een vereiste om steeds het onderscheid te kunnen maken tussen de zaken die de schrijver tegenover elkaar zet: een 'heilig' leven versus een leven dat door begeerten wordt beheerst.

 

     Het beeld van Christus als lam naar een offerlam in meer algemene zin. Toch is het een krachtig beeld: een offerdier werd aangeboden om weer toegang te krijgen tot de heiligheid van God. De gelovigen zijn door het offer van Christus vrijgekocht en geheiligd, maar ze leven nog steeds in een wereld waarin keuzes die dichtbij passen niet vanzelfsprekend zijn. Daarom moeten ze hun blik en hun hoop naar boven richten, als het kompas dat hun de weg wijst. 

 

     Petrus schrijft verder om het geloof van de heiligen te versterken die hevige vervolging door het Romeinse Rijk ondergingen. Hij beklemtoont dat ze door het kostbare bloed van Jezus Christus verlost zijn en herinnert hen aan hun goddelijke erfgoed als volk dat God Zich tot zijn eigendom geeft gemaakt. Petrus instrueert de heiligen om God te verheerlijken en zoals Christus leed te doorstaan.

 

     Petrus schreef zijn eerste brief om de heiligen in de smeltkroes van ellende te sterken en te bemoedigen. De Romeinse overheid stond het christendom tot ongeveer 64 n.C. toe, toen Petrus deze brief schreef. In juli van dat jaar verwoestte een brand een groot deel van Rome. Enkele vooraanstaande Romeinen beschuldigden de christenen ervan de brand gesticht te hebben. Dat veroorzaakte in heel het Romeinse Rijk hevige vervolging.

 

     Soms waren het de vroegere vrienden en buren van de christenen die hen mishandelden. Maar ondanks hun beproevingen konden ze zich verheugen in de verzoening van Jezus Christus en in de toekomstige zegeningen die God hen beloofd had, want op hen lag een toekomstperspectief te wachten die zijn weerga niet kent. (2) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, 1 Petrus 1:13-23.)

 

(2. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)