Hij geeft mij hierin het juiste voorbeeld

 

     Nu zit ik gevangen omdat ik de Heer dien. En ik smeek U: leef op een manier die past bij mensen die door God zijn geroepen. Wees bescheiden en vriendelijk. Houd van elkaar en heb geduld met elkaar. Doe uw best om één te blijven in de Geest, door in vrede met elkaar te leven. Want er is maar één Lichaam en er is maar één Geest. En we hebben allemaal één hoop en één roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop. En er is één God die de Vader is van alle mensen. Hij staat boven iedereen. Hij werkt door iedereen heen en is in u allemaal.

 

     Maar God heeft in zijn goedheid aan iedereen een eigen geschenk gegeven. Christus bepaalt wát, en hoeveel. Daar om staat er in de Boeken: "Toen Hij terug naar de hemel ging, bevrijdde Hij de krijgsgevangenen. En Hij gaf geschenken aan de mensen." Wat betekent dit: "Hij is terug gegaan naar de hemel"? Dat betekent dat Hij daar eerst vandaan gekomen is, naar de aarde. Hij die naar de aarde is gekomen, is dezelfde die naar de hoogste hemel is gegaan. Dat deed Hij om alles te kunnen vullen met Zichzelf. (1)

 

     Tot nu toe hebben we gelezen over de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte en hun tocht naar het beloofde land. Vanaf vandaag kijken we breder: naar de vrijheid die Christus heeft gebracht.

 

     In de tekst van vandaag komen gevangenschap en bevrijding op allerlei manieren aan de orde. Allereerst letterlijk: de schrijver zit gevangen omwille van het evangelie. In het citaat uit Psalm 68 hoort de kenner het verhaal van de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, en vooral Gods triomfantelijke intocht in het beloofde land.

 

     Dat moment van overwinning past de schrijver vervolgens toe op Christus: in de plaats van Egypte komt het dodenrijk, en in de plaats van de tempel de hemelsferen, of eigenlijk zelfs 'alles'. Sinds 2002 hebben wij in Nederland ook nog eens onze eigen tempel in Zoetermeer gekregen.

 

     Opmerkelijk is de omkering van 'gave eisen', zoals we gisteren in Psalm 68:19 lazen, naar gaven schenken'. (Efeziërs 4:8) Misschien zit hier een andere Griekse vertaling van de Hebreeuwse tekst achter. In ieder geval past het goed bij de boodschap die de schrijver wil overbrengen: Christus heeft de gelovigen niet alleen bevrijd, maar geeft hun ook alles in handen om met onze keuzevrijheid dat leven in vrijheid vorm te geven. 

 

      Ik leer uit Efeziërs 4:1-10 de waarheid waarmee ik kan  bepalen wat in deze wereld van veranderende normen en waarden goed of kwaad is. Ouderling Bruce R. McConkie van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat ik de staat van heerlijkheid en verhoging kan bereiken die Christus zelf heeft bereikt. Het hele heilsplan is ontworpen om mij in staat te stellen meer op God te gaan lijken.

 

     Wie eeuwige volmaking bereiken, zullen op Christus gaan lijken, zoals Hij op de Vader lijkt. (2) "Eeuwig heil bestaat uit de heerlijkheid, bevoegdheid, grootsheid, macht en heerschappij die Jehova bezit, en uit niets anders. En alleen Hij of iemand als Hij kan het bezitten." (3)

 

     Christus ontving "een volheid van de heerlijkheid van de Vader; en Hij ontving alle macht, zowel in de hemel als op aarde, en de heerlijkheid van de Vader was met Hem, want Hij woonde in Hem" (4) Hij die naar de aarde is gekomen, is dezelfde die naar de hoogste hemel is gegaan. Dat deed Hij om alles te kunnen vullen met Zichzelf en mij daarin het juiste voorbeeld gaf, (5) in Jezus Christus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Efeziërs 4:1-10.)

 

(2. Zie Boek van Mormon, 3 Nephi 28:10.)

 

(3. Zie Lectures on Faith (1985), blz. 76.)

 

(4. Zie Leer en Verbonden 93:16-17; Doctrinal New Testament Commentary, 3 delen (1965-1973), 2:511.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)