Aanwijzingen voor het klaarmaken van het lam

 

      Toen liet Mozes de leiders van Israël bij zich komen. Hij zei tegen hen: "Zorg ervoor dat iedereen een lam gaat uitkiezen voor zijn gezin en dat hij dat slacht. Het bloed moet in een schaal opgevangen worden. Daarna moet iedereen een bosje van de hysop-plant indopen in de schaal en daarmee het bloed aan de deurposten smeren, rond de deur van zijn huis. Niemand mag zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. De Heer zal door het land trekken om de Egyptenaren te straffen. Als Hij het bloed rondom een deur ziet, zal de Heer die deur voorbijgaan. De vernietiger zal jullie huizen niet mogen binnengaan. Hij zal niemand van jullie mogen doden.

 

     Dit moeten jullie altijd blijven doen en jullie familie ná jullie ook. Ook als jullie in het land gekomen zijn dat de Heer jullie gaat geven zoals Hij beloofd heeft. En als jullie kinderen later vragen: 'Waarom doen jullie dat?' dan moeten jullie antwoorden: 'Het is het Paasoffer voor de Heer. Want Hij ging in Egypte onze huizen voorbij, toen Hij de Egyptenaren strafte. Onze huizen sloeg Hij over." Toen knielde het volk neer en boog zich diep voor de Heer. Ze gingen naar huis en deden precies wat de Heer tegen Mozes en Aäron had gezegd. (1)

 

     Samen met zijn broer Aäron is Mozes al meerdere keren bij de farao geweest om hem te vragen de Israëlieten te laten gaan. Maar steeds opnieuw weigert de koning. Zelfs als God plagen naar Egypte stuurt die het land teisteren, wil hij nog steeds niet luisteren. Totdat God een tiende plaag stuurt, een allerlaatste verschrikkelijke ramp. Alle eerstgeborenen onder de Egyptenaren zullen worden gedood. De Israëlieten kunnen aan dit oordeel ontkomen door een lam te slachten en het bloed aan de deurpost te strijken. In hun huizen sterf het lam als het ware in plaats van het oudste kind.

 

     Midden in de nacht wordt de tiende plaag voltrokken. In Egypte is iedereen verscheurd door verdriet, maar aan de huizen van de Israëlieten gaat de dood voorbij. Het Hebreeuwse woord voor "voorbijgaan" is pasach. Het woord "Pasen" komt hiervandaan.

 

     De farao twijfelt geen moment meer: de Israëlieten moeten vertrekken, en wel nu meteen! En zo gaan de Israëlieten op weg, hun vrijheid tegemoet.

 

     Het lam mocht niet rauw of in water gekookt gegeten worden. Het moest gebraden worden, met alle inwendige organen en ingewanden erin. Het lam moest onverdeeld of heel zijn; de kop of wat dan ook mocht er niet vanaf gesneden worden en geen been mocht gebroken worden. (2) De inwendige organen en de ingewanden werden met de rest mee gebraden, maar de laatste werden natuurlijk eerst schoongemaakt.

 

     Het is zeker dat het gebod om het lam te braden niet werd gegeven omdat dit sneller zou gaan, want een heel dier kon even snel gekookt als gebraden worden, zo niet nog sneller, en de Israëlieten zullen ook wel de nodige potten ervoor gehad hebben. Het moest gebraden worden om het onverdeeld en in wezen onveranderd op tafel te kunnen plaatsen. Door de eenheid en de ongeschondenheid van het lam, dat hen te eten gegeven werd, moesten de deelnemers aan de maaltijd tot een onverdeelde eenheid en gemeenschap met de Heer - die hun deze maaltijd had verschaft - samengevoegd worden. (3) (4) En dit getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.   

 

(1. Zie Oude Testament, Exodus 12:21-28.)

 

(2. Zie Oude Testament, Exodus 12:46.)

 

(3. Zie Oude Testament, Exodus 12:8-10.)

 

(4. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)