We kunnen meedoen het Zion op te bouwen

 

     Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door Samaria en Galilea. Toen Hij ergens in een dorp was, kwamen daar tien mannen naar Hem toe die een besmettelijke huidziekte hadden. Ze bleven op een afstand staan. Daar riepen ze: "Jezus, Meester, help ons alstublieft!" Jezus keek hen aan en zei tegen hen: "Ga naar de priester. Laat hem zien dat jullie weer gezond zijn." Terwijl ze onderweg waren naar de priester, werden ze gezond. 

 

     Eén van hen kwam terug toen hij zag dat hij was genezen. Hij prees God luid. Hij liet zich voor Jezus' voeten op zijn knieën vallen om Hem te bedanken. Dit was een man uit Samaria. Jezus antwoordde: "Alle tien de mannen zijn toch gezond geworden? Waar zijn dan de andere negen? Is er dan niemand anders terug gekomen om God te prijzen, dan alleen deze man die niet eens een Jood is?" En Hij zei tegen hem: "Sta op, je geloof heeft je gered." (1)

 

     De Farizeeërs vroegen aan Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde: "Het Koninkrijk van God komt niet zó, dat je het kan zien. Je zal niet kunnen zeggen: 'Kijk, hier is het,' of: 'Kijk, daar is het!' Want het Koninkrijk van God is binnen ín jullie." (2)

 

     Het kan lijken alsof Gods koninkrijk nog ver weg is; iets wat in de toekomst ligt en wat nog lang niet binnen ons bereik is. Daardoor zou je jezelf zomaar af kunnen vragen hoe belangrijk ons leven hier en nu eigenlijk is. Doen al die kleine en grote keuzes die we elke dag maken er wel toe?

 

     Ja, zegt Jezus. Juist in de manier waarop jij je leven van alledag inricht, wordt Gods koninkrijk nu al zichtbaar. Het is dus geen ver-van-je-bed-show - sterker nog: dichterbij kan niet! het koninkrijk van God is hier en het is nu. Het is binnen handbereik.

 

     In de Bijbel in gewone taal lezen we: "Jullie kunnen de nieuwe wereld nu al binnengaan, als jullie de juiste keuze maken." Wat die juiste keuze is, dat ontdekte we gisteren al: leven naar Gods wil.

 

     Ons geloof zal toenemen als we ernaar streven om alles te doen wat onze hemelse Vader van ons verwacht, en als we beseffen dat we altijd bij Hem in de schuld staan. De waarheid die we kunnen leren van de melaatse die terugkwam om de Heiland te bedanken, is belangrijk om onze dankbaarheid te uiten voor de zegeningen die we ontvangen. "Mijn broeders en zusters, denken we eraan om te danken voor de zegeningen die we krijgen? Als we oprecht dank geven, zien we niet alleen onze zegeningen beter in, maar ontsluiten we de deuren naar de hemel en voelen we Gods liefde voor ons." (3) 

 

     De profeet Joseph Smith heeft het volgende over het "koninkrijk van God" gezegd: "Sommigen zeggen dat het koninkrijk van God niet vóór de dag van het pinksterfeest op aarde was, en dat Johannes [de Doper] niet de doop van bekering voor de vergeving van zonden predikte. Maar ik zeg in naam van de Heer dat het koninkrijk Gods in de tijd van Adam bestond op aarde, tot aan deze tijd. Wanneer er een rechtschapen mens op aarde was aan wie God zijn woord openbaarde en wie Hij macht en gezag gaf om in zijn naam te dienen, dan is het koninkrijk Gods er." (4)

 

     We kunnen meedoen het Zion op te bouwen en ons op de wederkomst van Jezus voorbereiden door in Hem te geloven en goddeloze invloeden achter ons te laten. Doen we dit dan zal ons leven zich in een sfeer voltrekken die boven elke andere sfeer verheven is, (5) in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Lucas 17:11-19.)

 

(2. Zie Nieuwe Testament, Lucas 17:20-21.) 

 

(3. Zie Thomas S. Monson. 'De goddelijk gave van dankbaarheid', Liahona, november 2010, blz. 87.)

 

(4. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], blz. 88.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)