Ik ben en word dus rijk gezegend

 

     Omdat de mensen van vlees en bloed zijn, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel en zo allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. Het moge duidelijk zijn: Hij is niet begaan met het lot van engelen, Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham.

 

     Daarom moest Hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou Hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. Juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. (1)

 

     De Zoon van God is begaan met het lot van mensen, niet met het lot van engelen. Dat betoogt de schrijver van deze brief. God wil mensen redden en daarin gaat Hij heel ver. Want omdat mensen sterfelijk ('van vlees en bloed ') zijn, werd de Zoon precies zo'n mens. Zo kon Hij de vijand op zijn eigen terrein verslaan. Die vijand is de duivel, die heerst over de dood.

 

     Door angst voor die dood zijn mensen als het ware slaven, opgesloten in het sterfelijk bestaan. Hoe kon God er nu voor zorgen dat mensen gered worden van de dood? dat kon doordat de Zoon het terrein van de duivel betrad. Maar hij werd niet opgesloten in het sterfelijke bestaan: Hij werd 'vanwege zijn lijden en dood met eer en luister gekroond. (2) Daarom kan Hij de mensen bevrijden van hun angst en slavernij: ze mogen als broeders en zusters van de Zoon uiteindelijk delen in Gods luister.

 

     Paulus leert de heiligen de ware aard van Jezus Christus. Hij leert hun over de verzoening van Jezus Christus en enkele zegeningen die uit de verzoening voortvloeien. Paulus verwijst naar de ervaring van de Israëlieten in de wildernis om de heiligen te leren wat ze moeten doen om de rust van de Heer in te gaan.

 

     In Hebreeën 2:8-18 let ik op de zinsneden die beschrijven waarom de Heiland geschikt is om de Leidsman van onze zaligheid te zijn. De zinsnede 'om de zonden van het volk te verzoenen', in vers 17 betekent het dat Christus verzoening voor onze zonden gebracht heeft en dat we daardoor een harmonieuze band met onze hemelse Vader kunnen hebben. In datzelfde vers noemde Paulus de Heiland niet alleen de Leidsman van onze zaligheid, maar ook 'een barmhartig en een getrouw Hogepriester'. Paulus vergeleek Jezus Christus met een joodse hogepriester omdat hogepriesters bemiddelaars tussen het volk en God waren.

 

     Waarom is Jezus Christus, op grond van wat we in Hebreeën 2:14-18 gezien hebben, in staat om met ons mee te voelen, en onze zwakheden en gebreken volkomen te begrijpen? Dat komt omdat Jezus Christus alle dingen geleden heeft en in alle dingen verzocht is; daarom begrijpt Hij ons volkomen en kan Hij ons in beproevingen bijstaan.

 

     Ik ben als een ware heilige in dit leven de rust van de Heer ingegaan, en door mezelf altijd vast te blijven houden aan die waarheid, blijf ik in die gezegende staat totdat ik met de Heer in de hemel zal rusten. De rust van de Heer betekent voor mij dat ik een volmaakte kennis van de goddelijkheid van het grote werk in de laatste dagen kan krijgen. De rust van de Heer in de eeuwigheid is voor mij het eeuwige leven beërven en de volheid van Gods heerlijkheid ontvangen. (3) Ik ben en word dus rijk gezegend. (4) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

 

(1. Zie Nieuwe Testament, Hebreeën 2:14-18.) 

 

(2. Zie Nieuwe Testament, Hebreeën 2: 9.)

 

(3. Zie Leer en Verbonden 84:24.)

 

(4. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)