Het is onze taak om ons volle potentieel te bereiken

 

     Het is belangrijk dat we Hem steeds beter leren kennen. Want dan kan Hij ons door zijn goddelijke kracht ook steeds meer helpen. Hij zal ons alles kunnen geven wat we nodig hebben om te leven zoals Hij het wil en om Hem te dienen.

 

     Hij heeft ons geroepen om zijn hemelse macht en eer met ons te delen. Hij heeft ons kostbare en grote beloften gedaan. Daardoor zijn we ontsnapt aan dood en bederf. Nu kunnen we nieuwe mensen zijn die op God lijken. De dood en het bederf heersen in de wereld door de verkeerde verlangens van de mensen. Doe daarom u best om door uw geloof verstandig te worden. En door verstandig te worden zult u God goed leren kennen. 

 

     En door God goed te kennen, zult u groeien in zelfbeheersing. En door te groeien in zelfbeheersing, zult u groeien in geduld. En door te groeien in geduld, zult u groeien in ontzag voor God. 

 

     En door te groeien in ontzag voor God, zult u groeien in de liefde voor de broeders en zusters. En door te groeien in de liefde voor de broeders en zusters, zult u groeien in werkelijk onzelfzuchtige liefde.  Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en steeds meer groeien, bent u niet zinloos bezig. Dan is aan uw leven te zien dat u onze Heer Jezus Christus kent.

 

     Maar als bij iemand niets van al deze dingen te vinden is, is hij geestelijk blind en ziet hij de dingen niet goed. Dan is hij vergeten dat God hem vergeven heeft dat hij Hem vroeger ongehoorzaam was. Doe daarom extra uw best, broeders en zusters, om te doen waarvoor God u heeft geroepen en uitgekozen. Want dan zal het nooit verkeerd met u aflopen. Dan zal de deur naar het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus, wijd voor u openstaan. (1)

 

     Stilstand is achteruitgang, zo zegt men soms. Met het geloof is dat niet anders; regelmatig spoort de Bijbel ons aan om gericht te zijn op groei, op meer kennis en op meer vrucht. In de tekst van vandaag lezen we over een aantal bouwstenen die uw geloof een stevig fundament kunnen geven en die elk op elkaar voortborduren: deugdzaam, kennis, zelfbeheersing, volharding, liefde voor je broeders en zusters, en liefde voor iedereen. Al die dingen horen bij het nieuwe leven van iemand wiens zonden vergeven zijn.

 

     Bent u ooit klaar? Kunt u ooit genoeg van deze bouwstenen op elkaar gestapeld hebben? Nee, er zal altijd ruimte zijn voor groei - en dat is ook precies wat God van ons vraagt. Hij is op zoek naar mensen die zich blijven inspannen en die hun blik omhoog gericht houden. Iedereen die mee wil bouwen aan zijn koninkrijk, steentje voor steentje, wordt met open armen ontvangen.

 

     Petrus spoort de heiligen aan om zoals Jezus Christus te worden. Petrus verzekert hen dat die geestelijke groei hun 'roeping en verkiezing' (2) vast zal maken. Petrus spreekt ook over zijn ervaring op de berg van verheerlijking en beklemtoont dat Schriftuur door God geïnspireerd is.

 

     President Henry B. Eyring van het Eerste Presidium heeft gezegd: "Het zuivere evangelie van Jezus Christus moet door de kracht van de Heilige Geest in het hart van de onderzoeker worden gegrift. Het is ons doel, zolang ze nog bij ons zijn, ze te helpen om zich oprecht tot het herstelde evangelie van Jezus Christus te bekeren." (3) Petrus onderwijst hoe we aan de goddelijke natuur van Jezus Christus deelhebben. "Het is onze taak om ons volle potentieel te bereiken." (4) (5) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie Nieuwe Testament, 2 Petrus 1:3-11.)

 

 (2. Zie Nieuwe Testament, 2 Petrus 1:10.)

 

(3. 'We Must Raise Our Sights' [CES-conferentie over het Boek van Mormon, 14 augustus 2001], blz. 2.)

 

(4. President Thomas S. Monson.)

 

(5. Laat u - NU HET NOG KAN - voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel laatdunkend de Mormonen genoemd.)