De werkelijkheid van het grote oordeel

 

     "O, wat is het plan van onze God toch groot! Want het paradijs van God moet de geest van de rechtvaardigen opgeven en het graf het lichaam van de rechtvaardigen; en de geest en het lichaam worden weer tot elkaar teruggebracht, en alle mensen worden onverderfelijk en onsterfelijk, en het zijn levende zielen, behalve dat onze kennis dan volmaakt zal zijn. Daarom zullen wij een volmaakte kennis hebben van al onze schuld en onze onreinheid en de rechtvaardigen, bekleed zijn met zuiverheid, ja, met de mantel der gerechtigheid, zullen een volmaakte kennis hebben van hun vreugde en hun rechtvaardigheid.

 

     En het zal geschieden, wanneer alle mensen van deze eerste dood tot het leven zijn overgegaan, daar zij onsterfelijk zijn geworden, dat zij voor de rechterstoel van de Heilige Israëls moeten verschijnen om te worden geoordeeld naar het heilige oordeel Gods. En stellig zullen de rechtvaardigen nog steeds rechtvaardig zijn, en zij die vuil zijn, zullen nog steeds vuil zijn; welnu, zij die vuil zijn, zijn de duivel en zijn engelen; en zij zullen heengaan in het eeuwigdurend vuur dat voor hen is bereid; en hun kwelling is als een poel van vuur en zwavel, waarvan de vlam voor eeuwig en altijd opstijgt en geen einde heeft. (1)

 

     Toen Adam van de verboden vrucht nam en hiermee in de hof van Eden in overtreding was en daarmee de val van de mens veroorzaakte, kwamen er twee soorten dood in de wereld: De lichamelijke dood, die de scheiding van het lichaam en de geest is en de geestelijke dood, die de scheiding of vervreemding van God is. Omdat alle mensen beide gevolgen van Adams val automatisch ondergaan zonder er zelf iets aan te kunnen doen, is het alleen maar rechtvaardig dat er zonder voorwaarden voor hen wordt gezorgd.

 

     De lichamelijke dood is, door de opstanding van Jezus, voor alle mensen automatisch overwonnen, waardoor het lichaam en de geest weer verenigd zullen worden om nooit meer gescheiden te worden. Iets wat niet zo goed begrepen wordt is, dat de opstanding ook alle mensen automatisch weer terugbrengen in de tegenwoordigheid van God. Dat betekend dat de opstanding van de mens, de toestand van de geestelijke dood - veroorzaakt door de val van Adam toen hij van de verboden vrucht had gegeten - overwint.

 

     In het geval van de geestelijke dood dat wij van God gescheiden zijn, is het zo dat het slechts gedeeltelijk te wijten is aan Adams val. Als we namelijk verantwoordelijkheid gaan beseffen, zijn wij zelf verantwoordelijke voor onze daden of onreinheid. Met andere woorden, wij zijn er nu zelf de schuld van dat wij die toestand van vervreemding van God of geestelijke dood in stand houden. Als wij ons tot God willen wenden, ons willen houden aan zijn geboden en verordeningen en het zoenoffer van zijn Zoon vóór het oordeel willen aanvaarden - wanneer wij in de tegenwoordigheid van God teruggebracht zullen worden om geoordeeld te worden - dan kunnen wij, door de verlossende macht van onze Heiland, bekleed worden met reinheid, ja, met het kleed van de gerechtigheid. (2) 

 

     Met andere woorden, de geestelijke dood, veroorzaakt door onze eigen val, zal ook in Christus overwonnen worden en wij zullen voor eeuwig in Gods tegenwoordigheid kunnen wonen. Voor hen die weigeren tot Christus te komen, zal de geestelijke dood (scheiding van God) slechts lang genoeg weggenomen worden om hen vóór het oordeel in de tegenwoordigheid van God te brengen, waarna zij uit Zijn heerlijkheid verbannen zullen worden. (3) En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.

 

(1. Zie 2 Nephi 9:13-16.)

 

(2. Zie vers 14.)

 

(3. Laat u voorlichten door de priesterschapsdragers van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', in de volksmond ook wel de Mormonen genoemd.)