Zeventien punten over de ware kerk

 

Zeventien punten in de Bijbel bewijzen dat 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' de ware kerk op aarde is. U moet er wel even voor gaan zitten en het op u in laten werken want het is een lang stuk. Ik wens u veel leesplezier.

 

     1. De ware kerk werd door Jezus Christus georganiseerd. Dat kunnen wij lezen in Efeziërs 4:11-13: "En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 

 

    2. De ware kerk moet de naam dragen van Jezus Christus. Dat kunnen wij lezen in Efeziërs 5:23: "want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft."

 

     3. De ware kerk heeft een fundament van levende apostelen en profeten. Dat kunnen wij lezen in Efeziërs 2:19-20: "Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen."

 

    4. De ware kerk heeft de zelfde organisatie als de kerk van Jezus Christus. Dat kunnen wij lezen in Efeziërs 4:11-14: "En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen."

 

    5. De ware kerk moet Goddelijke autoriteit bezitten. Dat kunnen wij lezen in Hebreeën 5:4-10: "Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: "Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt." Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: "Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was (is)." 

     Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was."

 

    6. De ware kerk heeft geen betaalde voorgangers dat kunnen wij lezen in Jesaja 45:13 en 1 Petrus 5:2: "Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort."

     "Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding."

 

    7. De ware kerk doopt door onderdompeling. Dat kunnen wij lezen in Matteüs 3:13-16: "Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: "Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?" Jezus antwoordde: "Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen." Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde."

 

     8. De ware kerk verleent de gave van de Heilige Geest door het opleggen van handen. Dat kunnen wij lezen in Handelingen 8:14-17: "Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest."

 

     9. De ware kerk praktiseert Goddelijke genezing van zieken. Dat kunnen wij lezen in Marcus 3:14-15 en 16:18: "Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven."

     "En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen."

 

     10. De ware kerk onderwijst dat God en Jezus Christus afzonderlijke en onafhankelijke wezens zijn. Dat kunnen wij lezen in Johannes 17:11: "Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn (in gedachten) zoals wij één zijn."

 

     11. De ware kerk onderwijst dat God en Jezus Christus een lichaam van vlees en beenderen hebben. Dat kunnen wij lezen in Lucas 24:36-39 en Handelingen 1:9-11: "Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie.' Verbijstert en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.'"

     "Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan."'  

     De twee mannen in witte gewaden hadden ook beiden een lichaam van vlees en beenderen, want iedereen kon hen zien en zij waren hemelse boodschappers. Hieruit concludeer ik dat ook mijn hemelse Vader een lichaam heeft van vlees en beenderen. Omdat God samen met zijn Zoon Jezus Christus aan Joseph Smith zijn verschenen en zij vrijwel precies eender waren onderwijst de ware kerk dat ook God de Vader een lichaam van vlees en beenderen heeft.

 

     12. De ambtenaren worden geroepen door God. Dat kunnen wij lezen in Hebreeën 5:4; Exodus 28:1 en 40:13-16: "Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde."

     "Laat je broer Aäron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar bij je komen. Hen heb ik uit de Israëlieten uitgekozen om mij als priester te dienen."

     "Trek Aäron de heilige kleding aan en zalf hem; zo heilig je hem om mij als priester te dienen. Ontbied zijn zonen, trek hun de tunieken aan en zalf hen zoals je hun vader gezalfd hebt; dan kunnen ook zij mij als priester dienen. Door deze zalving wordt hun voor altijd, voor alle komende generaties, het priesterschap verleend. Mozes deed alles wat de HEER hem had opgedragen."

 

    13. De ware kerk ontvangt openbaring van God. Dat kunnen wij lezen in Amos 3:7: "Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten."

 

    14. De ware kerk is een zendingskerk. Dat kunnen wij lezen in Matteüs 28:19-20: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

 

    15. De ware kerk is een herstelde kerk. Dat kunnen wij lezen in Handelingen 3:19-21: "Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld."

 

    16. De ware kerk beoefent het dopen voor de doden. Dat kunnen wij lezen in 1 Corintiërs 15:16 en vers 29: "Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt."

     "Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan voor hen laten dopen?"

  

   17. Aan haar vruchten zult u haar kennen. Dat kunnen wij lezen in Matteüs 7:20: "Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen."

     Een kerk, of welke manier van leven ook, dient beoordeeld te worden naar de vruchten of het resultaat dat zij voortbrengt. Ik geef u een paar voorbeelden op basis van Amerikaanse statistieken. Maar zij zullen wereldwijd ongeveer hetzelfde zijn onder praktiserende mormonen (en daarmee bedoelen we hen die geregeld naar de kerk en de tempel gaan)

     • Een van de vruchten is een langer leven. Onderzoek wijst uit dat praktiserende mormonen gezonder zijn en over het algemeen langer leven dan het landelijke gemiddelde. In 1833 openbaarde de Heer het 'woord van wijsheid' aan Joseph Smith, wat de manier is om een lang en gezond leven te leiden.

     • Ten tweede is het echtscheidingspercentage onder wie in de tempel zijn getrouwd en geregeld naar de tempel gaan beduidend lager dan het landelijke gemiddelde.

     • Ten derde bereiken wij een opleidingsniveau dat relatief hoog ligt.

     • Ten vierde zijn ruim 70 duizend leden op vrijwillige basis en op eigen kosten anderhalf tot twee jaar wereldwijd betrokken bij humanitaire hulpacties, vrijwilligerswerk voor de kerk en fulltime zendingswerk.

     • En ten vijfde leggen wij grote nadruk op zelfredzaamheid en een goede werkethiek. Wij staan een actieve betrokkenheid bij de samenleving en liefdadigheid in de gemeenschap voor. De kerk schenkt veel geld, goederen en diensten als er ergens in de wereld een humanitaire ramp heeft plaatsgevonden, met inbegrip van ontelbare arbeidsuren die leden na een ramp besteden aan directe hulp.

     Waarom zijn deze dingen belangrijk? dat kunnen wij lezen in Hebreeën 13:8 en Jacobus 1:17: "Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!"

     "Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen." En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.